Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 14 Tahun 2013

Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 15 Ogos 2012 telah bersetuju meluluskan pindaan kepada Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan. Justeru, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) diarahkan supaya mengambil langkah-Iangkah wajar bagi menjamin kesihatan dan keselamatan murid-murid di sekolah-sekolah yang berada di dalam kawasan jerebu yang kritikal.